Ponuka Služieb

A. Hlavné zameranie
 1. Konzultačná a poradenská činnosť pre programové a projektové riadenie finančnej podpory v oblasti rozvoja                                 environmentálnej infraštruktúry

  • legislatívna činnosť – podpora pri tvorbe enviro zákonov, smerníc, a pod.
  • fundrising – vyhľadávanie vhodných finančných nástrojov pre projekty zamerané na rozvoj enviromentálnej infraštruktúry
  • programová podpora pre finančné nástroje – podpora pri tvorbe Operačných programov

B. Špecializované zameranie

 1. Poradenstvo zamerané na legislatívnu, finančnú-ekonomickú a technickú podporu udržateľnosti finančnej investície v                   sektore životné prostredie

 2. Projektová podpora na úrovni príjemcu pomoci (ŠF, KF) pri implementácií projektov
  • administratívne riadenie projektov poradenstvo a zastupovanie pre zmluvné vzťahy prenájom a prevádzkovanie projektovej infraštruktúry (prevádzkové a koncesné zmluvy)
  • poradenstvo a zastupovanie pri audite, finančnej kontrole, inej kontrole 
  • odborné poradenstvo pri riešení sporov neoprávnených výdavkov/finančných korekcii
  • finančné riadenie projektov v monitorovacom období – finančný audit projektov, , menežment finančnej urdžateľnosti           projektu po uvedení do prevádzky